Poziomy szczegółowości modeli BIM

Dla każdego modelu BIM konieczne jest określenie poziomu szczegółowości już na etapie wyceny

Podczas modelowania BIM istniejących obiektów na podstawie chmur punktów kluczowe jest zrozumienie, iż większość pakietów BIM (REVIT, AECOsim, ArchiCAD) jest rozwijana z myślą o projektowaniu nowych struktur, które dopiero co mają zostać zbudowane.

Inwentaryzacja istniejących budowli wykonywana metodą skanowania laserowego 3D jest bardzo dokładna i szczegółowa. Jednak zamiana chmury na model BIM wymaga wyjątkowych starań, które często ograniczają limity oprogramowania.Tworząc odwzorowanie w postaci modeli bazujących na danych skanerowych napotykamy na szereg problemów i dylematów, takich jak zakładana dokładność oraz szczegółowość opracowania. Poniższe podsumowanie oraz kategoryzacja stosowanych uproszczeń w modelowaniu ma za zadanie porozumienie się z klientem co do celu projektu oraz sposobu późniejszego wykorzystania zamawianych danych. Niekoniecznie musi być traktowana dosłownie tzn. przykładowo  możemy założyć, że wymagany model będzie wykonany w LoD 2, ale na życzenie możemy również dodać istotne względem danego projektu elementy, takie jak okna lub drzwi. Ważne jest jednak to, aby osiągnąć możliwie wysoki poziom porozumienia z klientem co do wymagań na etapie wyceny, gdyż różnica w poziomie szczegółu ma bezpośrednie przełożenie na czas potrzebny do opracowania danych, stąd też na budżet projektu. Dla określenia, jakie elementy mają zostać zamodelowane, poniżej znajduje się odnośnik do formularza z dokładną listą do wypełnienia.

Powstawanie modelu dzielimy na kilka etapów. Po każdym etapie oraz po zakończonym modelowaniu przeprowadzamy kontrolę jakości. Poniżej zamieszczamy listę z najważniejszymi krokami, które podejmujemy w celu sprawdzenia naszych modeli BIM.

Protokół kontroli jakości BIM:
 • Klient jest informowany o zastosowanej pozycji Punktu Bazowego Projektu oraz wszystkich dodatkowych poziomach i osiach wykorzystanych w modelu.
 • Wskazaliśmy siedem głównych etapów w tworzeniu każdego modelu. Po każdym etapie przeprowadzamy kontrolę jakości, po której dla klienta dostępny jest model “work-in-progress”.
 • Zawsze staramy się dzielić ściany na zewnętrzne i wewnętrzne oraz wydzielać odróżnialne ściany działowe.
 • Używamy “dołączania” geometrii tylko jeżeli jest to konieczne.
 • Próbujemy zrównoważyć liczbę rodzin z liczbą używanych w nich parametrów.
 • Wszystkie nieużywane składniki zostają wyczyszczone z modelu przed publikacją.
 • Wyznajemy zasadę, że w typowym budynku każdemu piętru odpowiada wyłącznie jeden poziom w Revicie. W mniej standardowych budynkach używamy poziomów pomocniczych, aby łatwiej edytować półpiętra, antresole i główną strukturę.
 • Gotowe modele są zawsze wyczyszczone z niepotrzebnych widoków.
 • Dla każdego piętra pozostawiamy wyłącznie widok rzutu z linią cięcia ustawioną na 1,3m od podłogi.
 • Eliminujemy wszystkie niepotrzebne komponenty (właściwości fizyczne, ciężkie tekstury) z używanych materiałów, by nasze modele były jak najlżejsze.
 • Upraszczamy geometrię obiektów do odpowiadającego klientowi poziomu szczegółowości. Nie dodajemy detali utrudniających korzystanie z modelu.
 • Użycie modeli lokalnych lub geometrii opartej na bryłach koncepcyjnych jest zawsze konsultowane z klientem i ograniczone do jak najmniejszej liczby instancji.
 • Większość naszych rodzin nie ma elementów zagnieżdżonych i nie zawiera obrazów zwiększających wagę pliku.
 • Podczas tworzenia modeli MEP domyślnie staramy się, aby model był jak najprostszy, eliminując wszystkie nieplanowane skręcenia, uszkodzenia i inne standardowe problemy. W dodatkowych komentarzach zaznaczamy zastosowane uproszczenia i modelujemy je tylko na życzenie klienta.
 • Staramy się eliminować tak dużo ostrzeżeń w Revicie, jak to możliwe, często całkowicie. Zawsze poprawiamy istotne ostrzeżenia (np. zachodzące na siebie ściany), ale czasami jesteśmy zmuszeni do pozostawienia ostrzeżeń oznaczonych w oprogramowaniu jako możliwe do zignorowania, wynikających ze specyfiki modelowania z chmury punktów (np. ostrzeżenia o “skoszeniu w stosunku do osi” lub “skrajnego edytowania kształtu”).
 • Wszystkie chmury punktów i pliki referencyjne są ustawiane jako niewczytane do projektu, ale pozostają możliwe do szybkiego załadowania z nowych lokalizacji w przestrzeni roboczej klienta.
 • Linki do chmur punktów w modelu mają nazwy korespondujące z nazwami wysłanych plików z chmurami punktów. Dzięki temu można łatwiej korzystać z modelu i chmury punktów, poprzez opcję “Załaduj ponownie”.
 • Rodziny okien i drzwi staramy się opierać wyłącznie na “otworach” unikając stosowania “wycięć” w geometrii ściany. Dzięki temu większość rodzin jest lekka i prosta w edycji.
 • W modelach “poziomu 2” stosujemy parametryczne rodziny okien i drzwi uproszczone do samego otworu, a nie otwór nakładanego bezpośrednio na ścianę. Dzięki temu model łatwiej uzupełnić o detale w razie potrzeby.

Poniżej zamieszczamy kwestionariusz dla klienta, w którym można szczegółowo określić specyfikację zamawianego modelu BIM.

Poziom 1 – Model bryłowy budynku

Modelowanie na poziomie szczegółowości 1 najczęściej jest stosowane dla zobrazowania kontekstu architektonicznego w jakim powstaje inwestycja. Na podstawie modeli bryłowych budynków otoczenia można badać poziom nasłonecznienia.

 • najmniej szczegółowy i najbardziej zgeneralizowany model BIM
 • przedstawia się ogólną bryłę budynku
 • nie przedstawia się żadnych detali w postaci okien, otworów drzwiowych, elementów serwisu ani detali architektonicznych

Poziom 2 – Model podstawowej struktury budynku

Modelowanie na poziomie szczegółowości 2 jest stosowane dla stworzenia podkładu projektowego pod wstępną koncepcję architektoniczną.  Przykładowo model BIM (LoD2) generalizuje detale podobnie jak dokumentacja 2D w skali 1:200.

 • model zawiera najważniejsze elementy konstrukcyjne i otwory w budynku, w tym stropy, słupy, belki i otwory drzwi i okien w podstawowej formie
 • nie przedstawia się elementów instalacji, detali architektonicznych, ścianek działowych, drzwi wewnętrznych

Poziom 3 – Model architektoniczny uproszczony

Modelowanie na poziomie szczegółowości 3 jest stosowane jako podkład projektowy z wyłączeniem dokumentacji budowlanej.  Model BIM (LoD3) generalizuje detale podobnie jak dokumentacja 2D w skali 1:50 lub 1:100.

 • model zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne oraz podstawowe uproszczone detale architektoniczne
 • zaznacza się stolarkę zewnętrzną (drzwi i okna)
 • przedstawia się wewnętrzne ściany działowe, wraz z drzwiami oraz elementy instalacji

Poziom 4 – Model architektoniczny szczegółowy

Modelowanie na poziomie szczegółowości 4 jest stosowane dla stworzenia projektów budowlanych oraz projektów wykończeniowych.  Model BIM (LoD4) reprezentuje większość geometrycznie opisywanych detali architektonicznych.

 • zawiera szczegółowo wszystkie elementy konstrukcyjne i architektoniczne
 • modelowane są nawet drobne elementy instalacji oraz umeblowania
 • reprezentuje się szczegóły na sufitach i wyodrębnia powierzchnie podwieszane
 • zaznacza się stolarkę zewnętrzną (drzwi i okna) wraz z klamkami i zrobieniem

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FORMULARZ PDF

  W powyższym pliku zamieściliśmy formularz ze specyfikacją i poziomami szczegółowości modeli BIM.
Prosimy o uzupełnienie formularza i odesłanie go drogą mailową.
Zalecamy pobranie pliku i otworzenie go w programie Adobe Reader.

X Zostaw dane kontaktowe, oddzwonimy do Ciebie.